Title: Hard Tack, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Luck, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Women, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Case, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Christmas, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Evidence, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Road, Author: Barbara D'Amato
Title: Hardball, Author: Barbara D'Amato
Title: Hard Bargain, Author: Barbara D'Amato