Title: Tokyo Heist, Author: Diana Renn
Title: Latitude Zero, Author: Diana Renn
Title: Fault Lines (False Idols Season 1 Episode 9), Author: Lisa Klink
Title: Ties that Bind (False Idols Season 1 Episode 6), Author: Lisa Klink
Title: Stolen Treasures (False Idols Season 1 Episode 4), Author: Lisa Klink
Title: Family and Friends (False Idols Season 1 Episode 5), Author: Lisa Klink
Title: The Glass Slipper (False Idols Season 1 Episode 2), Author: Lisa Klink
Title: Blue Voyage, Author: Diana Renn
Title: Line of Fire (False Idols Season 1 Episode 10), Author: Lisa Klink
Title: Deadly Oasis (False Idols Season 1 Episode 8), Author: Lisa Klink
Title: Trails of Evidence (False Idols Season 1 Episode 7), Author: Lisa Klink
Title: Who Do You Think You Are? (False Idols Season 1 Episode 3), Author: Lisa Klink
Title: Ozymandias (False Idols Season 1 Episode 11), Author: Lisa Klink
Title: Operation Cairo (False Idols Season 1 Episode 1), Author: Lisa Klink