Title: The Eagle's Heart, Author: Garland Hamlin Garland
Title: Prairie Folks, Author: Garland Hamlin Garland
Title: Wayside Courtships, Author: Garland Hamlin Garland