Title: Little Monsters, Author: Kara Thomas
Title: The Darkest Corners, Author: Kara Thomas
Title: The Cheerleaders, Author: Kara Thomas
Title: Dunkelschwester: Thriller, Author: Kara Thomas