Title: Kicker, Author: Laszlo Katona
Title: The Flying Termite, Author: Laszlo Katona