Title: Federico Moreno Torroba, Author: Walter Aaron Clark
Title: Federico Moreno Torroba: A Musical Life in Three Acts, Author: Walter Aaron Clark