Sách tô màu cho tr? 2 tu?i. (Công viên): Cu?n sách này có 40 trang tô màu v?i các du?ng k? to d?m hon nh?m gi?m vi?c n?n chí và c?i thi?n s? t? tin. Cu?n sách này s? h? tr? tr? nh? phát tri?n kh? nang ki?m soát bút và rèn luy?n các k? nang v?n d?ng chính

Sách tô màu cho tr? 2 tu?i. (Công viên): Cu?n sách này có 40 trang tô màu v?i các du?ng k? to d?m hon nh?m gi?m vi?c n?n chí và c?i thi?n s? t? tin. Cu?n sách này s? h? tr? tr? nh? phát tri?n kh? nang ki?m soát bút và rèn luy?n các k? nang v?n d?ng chính

by Ái Nguyen
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

Sách tô màu cho trẻ 2 tuổi

Cuốn sách này có 40 trang tô màu với các đường kẻ to đậm hơn nhằm giảm việc nản chí và cải thiện sự tự tin. Cuốn sách này sẽ hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển khả năng kiểm soát bút và rèn luyện các kỹ năng vận động chính xác.

Đi kèm với 6 sách PDF tặng them.

Thông tin chi tiết về cách bạn có thể tải về các sách pdf tặng kèm có thể được tìm thấy trong cuốn sách này.

Product Details

ISBN-13: 9781800149021
Publisher: West Suffolk CBT Service Ltd
Publication date: 03/07/2020
Series: Sách tô màu cho tr? 2 tu?i. , #21
Pages: 46
Product dimensions: 8.50(w) x 11.00(h) x 0.10(d)
Age Range: 2 Years

Customer Reviews