Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy

by Holmes

NOOK Book(eBook)

$4.49 $5.00 Save 10% Current price is $4.49, Original price is $5. You Save 10%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Overview

Cz?ste zadania wykonuj szybciej!

 • Jakie polecenia i wyra?enia dost?pne sš w PowerShell?
 • Jak zarzšdza? b??dami?
 • Jak wykorzysta? klasy .NET oraz .COM?

PowerShell powsta? w 2006 roku jako nast?pca takich interpreterów jak command.com czy te? cmd.exe, znanych z czasów systemu operacyjnego MS DOS czy te? pierwszych wyda? Windows XP. Aktualnie dost?pny jest dla nast?pujšcych platform: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 2003. Cechš charakterystycznš PowerShell jest logika obiektowa. Wynikiem ka?dego polecenia jest obiekt okre?lonego typu, posiadajšcy swoje metody oraz w?a?ciwo?ci, które mogš by? wykorzystane w dalszym toku przetwarzania.

Dzi?ki ksiš?ce "Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy" poznasz j?zyk i ?rodowisko PowerShell. Dowiesz si?, w jaki sposób wydawa? polecenia, jak stosowa? operatory, instrukcje warunkowe, p?tle i wiele elementów znanych z innych j?zyków programowania. Po przeczytaniu tej ksiš?ki b?dziesz potrafi? zarzšdza? b??dami oraz ?ledzi? i debugowa? skrypty. Dodatkowo nauczysz si? stosowa? wyra?enia regularne oraz poznasz wybrane klasy .NET oraz .COM. Ca?a wiedza zostanie przekazana przez jednego z twórców PowerShella, co stanowi gwarancj? aktualno?ci, przydatno?ci i poprawno?ci omawianych tematów.

 • Polecenia i wyra?enia w pow?oce PowerShell
 • Wykorzystanie tablic
 • Zastosowanie j?zyka XML
 • Sposoby uruchamiania skryptów
 • Zarzšdzanie b??dami
 • ?ledzenie i debugowanie skryptów
 • Zastosowanie wyra?e? regularnych
 • Wykorzystanie zmiennych automatycznych w PowerShell
 • Klasy .NET i ich zastosowanie
 • Klasy .COM i ich zastosowanie
 • Sposoby formatowania ?a?cuchów
Oszcz?dzaj czas dzi?ki PowerShell!

Product Details

ISBN-13: 9781457175282
Publisher: Helion
Publication date: 10/29/2008
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 168
File size: 6 MB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews